Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc


Edit or Remove

Contact Information

Contact Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc

Phone:  0203 3745 960

Address

Thôn Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh, Vietnam
Get Directions

Business Description

This business is working in the following industry: Real estate.

Name: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc

Engaged in: Real estate

Sector:  Home Services »  Real estate

Industry: Real estate activities on a fee or contract basis

SIC Codes 6531

ISIC Codes  6820

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc?
The phone number for Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc is 0203 3745 960.
Q2
Where is Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc located?
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc is located at Thôn Làng Đài, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
Is there a primary contact for Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc?
You can contact Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Bắc by phone using number 0203 3745 960.